Vés al contingut

logotip del premi en blanc i amb ombra

1. Poden presentar-se a aquest premi els autors i les autores que tinguin un màxim de 35 anys en acabar el termini de presentació, exceptuant-ne aquells o aquelles que hagin guanyat convocatòries anteriors del premi. Els autors i les autores no podran presentar a aquesta convocatòria més d’una obra.

2. Les obres d’assaig que es presentin hauran de ser originals, inèdites i no guardonades amb anterioritat en altres premis. Els originals estaran escrits en llengua catalana i podran tractar qualsevol tema amb voluntat reflexiva o pràctica, amb rigor i finalitat divulgativa, tot seguint l’esperit creatiu i comunicador de Gabriel Ferrater. S’acceptaran els reculls d’articles que tinguin unitat temàtica i voluntat de conjunt, però els autors i les autores hauran de disposar dels drets de publicació tant en format imprès com digital.

3. L’extensió de les obres haurà d’estar compresa entre 250.000 i 500.000 caràcters, amb espais blancs inclosos, i no podran incloure ni imatges ni il·lustracions, a excepció d’aquelles que siguin imprescindibles per a la comprensió del contingut. En cas d’incloure alguna imatge o il·lustració, l’autor o autora haurà d’estar en possessió dels drets de reproducció corresponents.

4. Les obres hauran de presentar-se obligatòriament sota pseudònim. A la primera pàgina de l’obra s’indicarà el títol i el pseudònim o lema. No ha de constar cap dada identificativa de l’autoria ni en el text, ni en les referències del document.

5. Les obres es presentaran a través d’un formulari electrònic que es trobarà a la pàgina web del premi «Pensar Més» d’assaig jove – Memorial Gabriel Ferrater (https:// premipensarmes.cat), que s’haurà d’emplenar seguint les instruccions indicades i al qual s’adjuntarà l’obra en un document en format Word, OpenOffice o RTF. Només s’acceptaran les obres presentades en aquests formats.

6. El termini de presentació dels originals començarà el 27 d'abril i finalitzarà el 15 de setembre de 2023 a les 24 h.

7. Les entitats organitzadores garanteixen que les dades personals recollides en el formulari no seran facilitades als membres del jurat fins que no s’hagi concedit el premi. Els membres del jurat, durant el procés de deliberació, solament tindran accés al títol, al pseudònim o lema i al contingut de l’obra.

8. L’autor o autora de l’obra guanyadora rebrà un premi de sis mil euros (6.000 €), per determinar en el pressupost del proper exercici de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en concepte d’avançament sobre els drets d’autor, d’acord amb la fiscalitat vigent.

9. L’obra guanyadora serà editada i publicada en format imprès i electrònic pel Servei de Publicacions de la UAB, que signarà amb l’autor o autora un contracte d’edició, de conformitat amb la legislació vigent.

10. El jurat estarà format per professors de la UAB de diferents especialitats i per altres persones que tinguin un reconeixement i prestigi públic destacat per la seva aportació acadèmica o intel·lectual. La composició del jurat es donarà a conèixer abans d’acabar el termini de presentació de les obres a través de la pàgina web del Premi. Un responsable tècnic assistirà a les reunions i hi actuarà com a secretari.

11. Es valorarà especialment l’estil i el format assagístic, l’originalitat del plantejament i l’interès de la proposta. El premi podrà declarar-se desert si així ho decideix el jurat, i només es podrà declarar una sola obra guanyadora.

12. El veredicte del jurat es donarà a conèixer en una data per determinar del mes de desembre de 2023, en l’acte de lliurament del premi que se celebrarà a Sant Cugat del Vallès, i posteriorment es farà constar a la pàgina web del Premi Pensar Més, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com a la pàgina web de l’Associació Gabriel Ferrater. El veredicte del jurat és inapel·lable

13. La persona guanyadora, o aquella en qui delegui, s’haurà de personar a l’acte de lliurament per recollir el premi. La no-assistència a l’acte de la persona guanyadora o de qui l’hagi de representar suposarà la renúncia automàtica al premi.

14. La participació en el premi pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven. Les qüestions no previstes en aquestes bases es resoldran segons el criteri del jurat.