Vés al contingut

logotip del premi en blanc i amb ombra

D’acord amb el que preveu l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), us informen que el fet d’emplenar aquest formulari implica el vostre consentiment perquè la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l'Associació Gabriel Ferrater, com a entitats co-organitzadores del premi i responsables del tractament, tractin les vostres dades personals amb la finalitat de gestionar la vostra inscripció i participació en el Premi “Pensar Més” d'assaig-Memorial Gabriel Ferrater convocat per aquestes institucions.

En compliment de la Disposició Addicional Setena de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), en relació amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, els diversos actes i resolucions acordades pel Jurat seran publicats a la pàgina web del premi, que gestiona la UAB i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Cugat, amb la identificació de les persones afectades mitjançant el seu nom i cognoms complets.

Així mateix, la identitat dels premiats es farà pública en l'acte de lliurament dels premis, i quedarà recollida a la pàgina web del premi, que gestiona la UAB i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Sant Cugat, d'acord amb les bases dels premis, en compliment del que preveu l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).

Llevat dels casos indicats anteriorment, la UAB no cedirà les vostres dades personals a terceres persones ni a d’altres destinataris sense el vostre consentiment, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui de compliment obligat, i les vostres dades no seran objecte de transferència internacional. Les vostres dades seran conservades mentre sigui necessàries per a les finalitats del tractament. El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i limitació del tractament mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament (sp@uab.cat), o a la Secretaria General de la UAB, campus universitari de Bellaterra, Edifici del Rectorat, Pça. Acadèmica, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) (sec.general@uab.cat), acompanyant a la sol·licitud còpia del DNI o de qualsevol altre document que us identifiqui.

Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/) i formular les consultes que considereu necessàries al Delegat de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).